Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN
Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van “Powervrouwen”, gevestigd aan de Schoepenweg 56 te Lelystad, ingeschreven bij KVK te Almere onder nummer 67003214 en gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits voor zover schriftelijk door Powervrouwen en de betreffende cliënt overeengekomen. Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden kan in het uiterste geval resulteren in directe opzegging van de overeenkomst.
2. VOORWAARDEN
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Powervrouwen en betreffen daarmee de rechtsverhouding tussen Powervrouwen en het Lid.
2.2. Powervrouwen is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Powervrouwen zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor haar nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij het lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Powervrouwen te zijn ontvangen.
3. LIDMAATSCHAP
3.1. Het Lid is bekend met het feit dat zij haar lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.
3.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Powervrouwen worden overgedragen.
3.3. Powervrouwen behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie en bankpas te vragen.
3.4. Powervrouwen zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschap pas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.
3.5. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club en locatie.
4. LIDMAATSCHAPSGELDEN
4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso op 4 wekelijkse basis of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan. De periodieke lidmaatschapsgelden zullen in de periode tussen de 29ste t/m de 5e van iedere maand worden geïncasseerd.
4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Powervrouwen, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
4.3. De overeengekomen inschrijfkosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan.
4.4. Powervrouwen behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via SEPA automatische incasso.
4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Powervrouwen te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Powervrouwen tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
Powervrouwen heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten zolang het lid zijn verplichtingen niet nakomt. Nadat het lid aan zijn verplichtingen, te weten het betalen van alle openstaande termijnen tot einde lidmaatschap heeft voldaan, is Powervrouwen gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Het lid wordt als dan in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de sportfaciliteiten van Powervrouwen waarbij de periode gelijk gesteld wordt aan de duur van de daadwerkelijke opschorting.
4.6. Indien Powervrouwen over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts  administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 40,- euro. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Powervrouwen het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Powervrouwen tot het moment dat haar vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.
4.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het gekozen tarief voor het desbetreffende lidmaatschap. Indien een Lid een lidmaatschap aangaat en de betreffende duur is verstreken, dan wordt overeenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.1.
4.8. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Powervrouwen is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
4.9. Powervrouwen is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. PRIVACY
5.1. Powervrouwen verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
5.2. In de Privacyverklaring van Powervrouwen wordt uiteengezet welke gegevens door Powervrouwen worden verwerkt, voor welke doeleinden Powervrouwen dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je op onze website.
6. LIDMAATSCHAPSPAS 
6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst en € 5,00 borg (retour na inleveren), een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van Powervrouwen en is strikt persoonlijk.
6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van deze geldige lidmaatschapspas.
6.3. Powervrouwen is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.
6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschappas dient direct aan Powervrouwen te worden gemeld. Powervrouwen zal de kosten van 15,00 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.
7. BEËINDIGING OF ONTBINDING LIDMAATSCHAP
7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet 4 weken voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch omgezet naar een maandelijks lidmaatschap, tegen het tarief van het origineel jaar- of halfjaarlijks abonnement en er geldt een opzegtermijn van 4 weken.
7.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een bij Powervrouwen verkrijgbaar opzegformulier of middels een eigen opzegbrief. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Powervrouwen, Schoepenweg 56, 8243 PX Lelystad.
7.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert Powervrouwen deze per aangetekende post te verzenden.
7.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op (1) medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Powervrouwen – deugdelijk bewijs vereist is en (2) bij het verhuizen buiten een straal van twintig kilometer van de club, waarbij een bewijs van inschrijving op het nieuwe adres bij de gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.
7.5. Powervrouwen mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd.
7.6 Vanuit de overheid aan ons opgelegde (o.a. corona) maatregelen, zijn geen geldige reden voor opzegging en ontbinding van het lidmaatschap. Het gaat hier om overmacht.
8. OPSCHORTING (TIJDELIJK STOPZETTEN)
8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Powervrouwen het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 periodes van 4 wekelijkse termijnen, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Powervrouwen – deugdelijk bewijs.
8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
8.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
9. OPENINGSTIJDEN
9.1. Powervrouwen is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Powervrouwen behoudt zich het recht voor om een club (buiten de normale openingstijden om) 14 dagen per jaar te sluiten (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van contributie verschuldigd te zijn.
9.2. Powervrouwen is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen. Dit dient door Powervrouwen minimaal 1 week van te voren bekend te worden gemaakt.
9.3. Powervrouwen is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Dit dient door Powervrouwen minimaal 1 week van te voren bekend te worden gemaakt.
10. KLACHTEN EN INFORMATIEVERPLICHTING 
10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.
10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Powervrouwen kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij het Lid.
10.3. In geval van klachten met betrekking tot Powervrouwen dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de service medewerker en in tweede instantie tot de directie van Powervrouwen. Mail naar mail@powervrouwen.info.
11. PERSONAL TRAINING
11.1. Powervrouwen, dan wel derden, biedt zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.
12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Powervrouwen en/of haar leidinggevenden zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Powervrouwen en/of haar leidinggevenden.
12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Powervrouwen, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.
12.3 Powervrouwen is niet verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen, persoonlijk letsel of andere negatieve gevolgen (blessures) die optreden tijdens, voor of na het trainen.
12.4 Ieder Lid verklaart dat zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met adviezen en trainingen. Powervrouwen kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het niet behalen van resultaten.
12.5 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verantwoord gebruik van bij Powervrouwen gekochte producten.
13. HUISREGLEMENT 
13.1. Het Lid is bekend met de door Powervrouwen gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.
13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
14. SLOTBEPALING 
14.1. Op alle door Powervrouwen gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Powervrouwen kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.